Formål og vedtægter / Vedtægter

Vedtægter

1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er DIAG, Danish Information Application Group, Dansk Informations Anvendelses Gruppe. Hjemsted er København.

2. Formål
Det er foreningens formål at fremme såvel national som international udveksling af erfaringer på ledelsesplan på alle områder relateret til anvendelse af informationsteknologi, samt at give medlemmerne mulighed for at blive orienteret om den nyeste praktiske og teoretiske udvikling.

3. Medlemmer og partnere
Som medlemmer i foreningen kan optages alle virksomheder, organisationer og institutioner, som har en aktiv interesse i foreningens formål.

Hvert medlem vil være repræsenteret ved en navngiven partner. I særlige tilfælde kan bestyrelsen beslutte, at medlemmet udover partneren repræsenteres af een eller flere associerede partnere. Associerede partnere skal betale fuldt kontingent.

Nye medlemmer kan optages i foreningen efter anbefaling af bestående medlemmer og godkendelse i bestyrelsen.

Udmeldelse kan kun finde sted med 3 måneders varsel til kalenderårets udløb.

4. Årsmøde
Årsmøde afholdes hvert år inden udgangen af april måned efter indkaldelse fra bestyrelsen med 21 dages varsel. Dagsorden for mødet udsendes senest 14 dage før mødet. Hvert medlem har en stemme på årsmødet. Der kan kun stemmes ved deltagelse i årsmødet, og en partner kan delegere sin stemmeret til en anden medarbejder hos medlemmet. Beslutninger på årsmødet træffes med almindeligt flertal. - Se dog punkt 9.

Årsmødet vælger en dirigent.

Dagsorden for årsmødet skal indeholde følgende punkter:

* Rapport om aktiviteter siden sidste årsmøde
* Forslag til planlagte aktiviteter
* Regnskab for det foregående kalenderår
* Endelig fastlæggelse af budget for indeværende kalenderår
* Forslag til budget for det næste kalenderår. Herunder
fastlæggelse af kontingent for det næste kalenderår
* Valg af medlemmer til bestyrelsen, eventuelt en suppleant,
samt en revisor
* Eventuelt

5. Bestyrelse
Bestyrelsen består af 4 - 6 bestyrelsesmedlemmer, som skal vælges blandt partnerne. Bestyrelsen fordeler selv roller og ansvar blandt bestyrelsesmedlemmerne.
Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

6. Ekstraordinært årsmøde
Bestyrelsen eller mindst 10 partnere kan beslutte indkaldelse af et ekstraordinært årsmøde med 21 dages varsel. Dagsorden for dette møde skal udsendes mindst 8 dage før mødet.

7. Tilknytning
Foreningen er uafhængig af andre foreninger, organisationer og virksomheder, men foreningens medlemmer kan på et årsmøde eller ekstraordinært årsmøde beslutte, at en nærmere tilknytning skal ske til andre foreninger med overensstemmende formål. Et eventuelt kontingent i forbindelse med dette vil blive særligt fastsat. Eventuelt ophør af et sådant samarbejde skal forelægges på et ordinært eller ekstraordinært årsmøde.

8. Opløsning
Beslutning om foreningens opløsning kan ske efter bestyrelsens indstilling på et ordinært årsmøde, hvor mindst halvdelen af medlemmerne skal være repræsenteret. I tilfælde af, at denne repræsentation ikke er opnået, kan beslutningen bekræftes af et ekstraordinært årsmøde, som indkaldes umiddelbart efter afholdelse af det ordinære møde. Beslutningen om foreningens opløsning kræver 2/3 flertal af de tilstedeværende medlemmer. Årsmødet træffer beslutning om de nødvendige foranstaltninger til foreningens afvikling.

9. Ændringer af vedtægter
Ændring af disse vedtægter kan ske på et ordinært årsmøde med 2/3 flertal af de tilstedeværende medlemmer.

Vedtaget på DIAG's årsmøde 2022
DIAG/ v. DANSK IT | Vermundsgade 38 A, st. tv., DK 2100 København Ø